Exempel på större uppdrag

 • Anlitas  alltsedan 2008 som expert på samtalsmetoder och på tobaksavvänjning av Socialstyrelsen i arbetet med Nationella riktlinjer för prevention och behandling (tidigare Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder). Bland annat har jag hjälpt till med utvecklingen av ett internetbaserat utbildningsprogram "Samtal och råd om bra matvanor" samt filmer om att samtala med patienter om rökning, alkoholvanor, mat och fysisk aktivitet.
 • Anlitats av Kriminalvården för att översätta boken "MI motiverande samtal i socialt arbete" till engelska för användning vid utbildning av personal inom kriminalvården i Afrika. Publicering skedde under våren 2018.
 • Har anlitats av Barnmorskeförbundet som expert under 2018.
 • Har anlitats av Norska Helsedirektoratet för att göra en utbildningsfilm om motiverande samtal MI under 2017.
 • Var projektledare för en nationell utbildningssatsning om tobaksprevention som genomfördes under 2015 av Psykologer mot Tobak: Tobaksfria Ungdomar. Läs mer
 • Är rådgivare till ungdomsmottagningen på nätet UMO, som ägs av Inera 1177.se, för en sluta-röka-app för ungdomar. App:en Fimpaaa! lanserades i november 2014. Läs mer
 • Var varit ordförande i den ideella organisationen Psykologer mot Tobak (PmT) under nästan 20 år. Barbro avgick 2019 för att ägna sig helt åt sitt arbete med flröåtelse. Läs mer på www.psykologermottobak.org
 • Projektledare för nationella tobaksavvänjningskonferenser 2012, 2013 och 2016.
 • Anlitades av Försäkringskassan för att skriva en lärobok och utveckla en utbildning för Försäkringskassans handläggare i motiverande samtal MI.
 • Anlitades 2011-2015 i Statens folkhälsoinstituts regeringsuppdrag att utveckla en metod för enkla råd om tobak inom tandvården.
 • Anlitades som expert på tobaksprevention av WHO, norska socialdepartementet och norska Helsedirektoratet genom uppdraget WHO mission for the joint assessment of the national capacity for implementing effective tobacco control policies in Norway.
 • Anlitades av Sveriges kommuner och landsting SKL för kartläggningar av arbetet med tobaksavvänjning i vården 2010.
 • Projektledare för ICMI 2, den andra internationella konferensen om Motiverande samtal MI för forskare och praktiker i Stockholm 6-9 juni 2010.
 • Anlitades som expert av Statens institutionsstyrelse för genomförandet av Rökfritt SiS 2009.
 • Anlitades som expert av Kriminalvården för genomförandet av Rökfri Kriminalvård 2008.